Home

Bruttovinst resultatrapport

Resultatrapport. Resultatrapporten hämtas från företagets redovisning och visar hur ett företags resultat (vinst, förlust eller nollresultat) varit under en viss tidsperiod. I en resultatrapport kan man bl a läsa ut omsättningen, bruttovinsten, jämförelser mot budget och föregående år samt vinsten före och efter skatt Det finns mallar för hur en resultatrapport bör vara uppställd. Gemensamt för resultatrapporter är att de börjar med intäkterna. Sedan kommer olika typer av kostnader och sist resultatet (vinsten eller förlusten). Ibland visar du också resultat efter olika kostnadsgrupper, till exempel bruttovinst Bruttovinstmarginal. Definition: Nettoomsättning av handelsvaror och tjänster minus värdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättningen. Bruttovinst = Nettoomsättning - Värdet för sålda varor och tjänster. Tolkning: Nyckeltalet, som även kallas bruttovinstprocent, används för handelsföretag och visar det procentuella överskott.

Det brukar vara möjligt att dra slutsatser om bland annat omsättning, bruttovinst och resultat i förhållande till budget utifrån en resultatrapport. Ofta är resultatrapporter uppställda i kontonummerordning - det handlar inte om en beskrivning i fri text utan rapporten ska innehålla relevanta data Resultaträkning. Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Delposter, som i lagens uppställningsform markerats med arabiska siffror, ska, enligt lagen, anpassas till rörelsens särskilda inriktning. De får slås samman, om beloppen är oväsentliga Bruttovinst-331,00 -331,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -331,00 -331,00 Rörelseresultat före avskrivningar-331,00 -331,00 Rörelseresultat efter avskrivningar-331,00 -331,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader-331,00 -331,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader-331,00 -331,0 Resultaträkningen visar, som namnet antyder, vilket resultat som företagets verksamhet har genererat under mätperioden. Den visar också hur resultatet har uppkommit genom att intäkter och kost­nader specificeras. Företagets resultat kan beskrivas som en restpost från intäkterna och kostnaderna Nu kan du ta ut en resultatrapport där rapporten visar avsnittet Bruttovinst på rätt plats i rapporten

Ändring av Balans- respektive Resultatrapport I Visma Bokföring kan du skapa egna bokföringsrapporter via bokföringsrapportgeneratorn. Hur du gör rapporter i bokföringsrapportgeneratorn kan du läsa om i Bokföringsrapportgeneratorn. Du kan även göra om din balansrapport och resultatrapport genom att kopiera filerna:.Bal.Re För att analysera och nå en fullgod tolkning av resultaträkningen kan det vara bra med en tydlig struktur. Först är det viktigt att reflektera över enskilda posters belopp, så att du kan identifiera och hantera analysstörande innehåll. En annan central del är att välja lämpliga resultatmått som endast inkluderar relevanta poster. Bruttovinst kan definieras på flera sätt. Den allmänna betydelsen för bruttovinst är att bruttovinsten utgörs av vinsten utan avdrag för indirekta kostnader. I handelsföretag refererar bruttovinst till skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, och i industriföretag menar man med bruttovinst vanligen försäljningspris med avdrag för direkta tillverkningskostnader Ändra balans- och resultatrapport. Du kan ändra utseendet på din Balansrapport, Resultatrapport och Saldolista. Det gör du genom att kopiera och ändra filerna för respektive rapport. Du hittar filerna i mappen Bokfrpt som ligger i mappen Gemensamma filer

Vad är resultatrapport

829000-1463 Resultatrapport Utskrivet: 21-03-02 Preliminär 20:21 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 34 Resultatenhet: Hela företaget Period: 20-01-01 - 20-12-31 Perioden Period fg år Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3061 Tipspengar företagarna riks 3 500,00 0,00 S:a Nettoomsättning 3 500,00 0,00 Övriga rörelseintäkte I hans eget företag, Björn Lundén Information AB, tas en balans- och resultatrapport fram senast den 12 varje månad. På ett stormöte med personalen jämförs då omsättningen med samma månad året innan. Man tittar i kassan och kollar vinsten på sista raden. Mer behövs inte. Här är 4 vanliga nyckeltal. Bruttovinstmargina Resultatrapport ÅRL Utskrivet 2021-01-06 13:00 Senaste vernr A 37 B 30 C 29 D 74 E 69 G 5 H 22 L 12 M 3 Period Ackumulerat Period fg år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001€ Försäljning inom Sverige, 25 % moms 1 159 300,00 1 159 300,00 0,00 3308€ Försäljning tjänster till annat EU-land 24 360,00 24 360,00 0,0 Nettovinst får du enkelt uttryckt om du tar den ekonomiska vinst som uppkommer efter avdrag för alla kostnader. får du om du tar bruttovinst minus kalkylmässiga avskrivningar och kostnadsräntor plus intäktsräntor minus beräknad skatt. En nettovinst är den totala vinst som ett företag fått och som anges i företagets resultatrapport Resultatrapport. Resultatrapporten är uppställd i kontonummerordning och visar hur ett företags resultat (vinst, förlust eller nollresultat) varit under en viss tidsperiod. I en resultatrapport kan man bland annat läsa ut omsättningen, bruttovinsten samt vinsten före och efter skatt

Resultatrapport Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 297€400,00 S:a Övriga rörelseintäkter 297€400,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 297€400,00 Bruttovinst 297€400,00 Övriga externa kostnader 5020 Grönområde, avtal -125€090,00 5030 Lekplatser -3€150,0 BRUTTOVINST 1 159 773,85 1 159 773,85 0,00 Övriga externa kostnader Resultatrapport ÅRL Utskrivet 2021-01-06 16:35 Senaste vernr A 41 B 33 C 30 D 82 E 78 G 5 H 25 I 5 L 12 M 4 Period Ackumulerat Period fg år 7510€ Arbetsgivaravgifter 31,42 % -132 208,00 -132 208,00 0,0

802461-1413 Resultatrapport Utskrivet: 21-03-03 Preliminär 12:25 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 142 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 20-01-01 - 20-12-31 Perioden Periodbudget Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3210 VGR - bidrag 324 564,00 324 000,00 3230 VGR - projektbidrag Barn- och familjeaktiviteter 100 000,00 0,0 Bruttovinst 7 043,50 7 043,50 38 922,00 Övriga externa kostnader 826002-0972 Resultatrapport Utskrivet: 20-01-15 Preliminär 18:11 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31 Senaste vernr: 117 Resultatenhet: Hela företaget Period: 19-01-01 - 19-12-31 Perioden Ackumulerat Period fg å

Resultaträkning & Balansräkning - Hur du använder det på

Resultatrapport Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3011 Medlemsavgift 23€200,00 3012 Administrations avgift 23€688,80 3013 Triple Play 743€504,00 3014 Nätavgift 117€680,00 3540 Faktureringsavgifter 500,00 3740 Öresutjämning -1,34 S:a Nettoomsättning 908€571,4 Resultatrapport ÅRL Utskrivet 2020-12-25 12:14 Senaste vernr A 6 B 2 D 7 E 2 G 1 H 2 L 1 Period Ackumulerat Period fg år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning BRUTTOVINST 70 520,80 70 520,80 0,00 Övriga externa kostnader 5010€ Lokalhyra -12 000,00 -12 000,00 0,0 Resultatrapport Umeå Brukshundsklubb, 894002-8726 (637) Kostnadsställen: 15 - Övrigt Period: 2001-2012 Senast reg verifikat: A:649 BRUTTOVINST SUMMA RORELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT ÅRETS RESULTAT . Resultatrapport Umeå Brukshundsklubb, 894002-8726 (637 Sedan kommer olika typer av kostnader och sist resultatet (vinsten eller förlusten). Ibland visas också resultat efter olika kostnadsgrupper, till exempel bruttovinst Resultatrapporten visar statusen av vad som har hänt i verksamheten under en period och Balansrapporten visar hur statusen ser ut vid en viss tidpunkt - en given dag 817301-2116 Resultatrapport Utskrivet: 20-07-22 Preliminär Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31 Senaste vernr: 55 Resultatenhet: Hela företaget Period: 19-01-01 - 19-12-31 Perioden Period fg år Intäkter Klass 30 3010 Medlemsavgifter 7 100,00 6 300,00 3011 Serviceavgift 13 600,00 12 600,00 S:a Klass 30 20 700,00 18 900,00 S:a Intäkter 20 700,00 18 900,0

Bruttovinstmarginal - Visma Spc

Bruttovinst 13 530,66 9 673,24 Övriga externa kostnader 5410 Förbrukningsinventarier -1 866,25 -613,00 5460 Förbrukningsmaterial -121,00 0,00 6211 Telefon 0,00 -58,00 6310 Barnförsäkringar -315,00 -615,00 6570 Bankkostnader -600,00 -600,00 6982 Föreningsavg ej avdr gill -1 782,00 -1 584,00 S:a Övriga externa kostnader -4 684,25 -3 470,0 Bruttovinst 79 908,00 79 908,00 Övriga externa kostnader 6064 Bokföringskostnader -21 084,00 -21 084,00 6570 Bankkostnader -2 102,00 -2 102,00 S:a Övriga externa kostnader -23 186,00 -23 186,00 Personalkostnader 7431 Sammanträdeskostnader -10 175,00 -10 175,00 7681 Föreningsavgifter -3 890,42 -3 890,42 7683 Styrelsekostnader -37 776,00 -37. Bruttovinst 732 391,00 Övriga externa kostnader 5020 El kostnader -25 314,67 5193 Fastighetskötsel och förvaltning -62 689,66 5420 Programvaror -8 874,00 6100 Administrationskostnader -52 447,48 6211 Fast telefoni -9 874,00 6230 Datakommunikation -6 294,00 6310 Företagsförsäkringar -16 663,00 6390 Övr kostnader -1 495,0 Bruttovinst 74 907,90 65 363,50 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -500,00 0,00 5420 Programvaror -1 595,00 -1 548,00 5801 Styrelsens resor -10 298,70 -7 058,70 5803 Resor Avelsrådet 30,00 -1 269,00 5811 Telefonersättningar -20 000,00 -18 000,00 5830 Kost och logi -5 015,00 -8 815,00 5940 Hemsidan -1 200,00 -1 906,0 Resultatrapport Utskrivet: 21-01-31 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 164 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 20-01-01 - 20-12-31 Perioden Tot fg år Årsbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Bryggavgifter 211 400,00 166 200,00 165 000,00 3120 Varvsavgifter 118 600,00 97 800,00 100 000,0

Vad betyder Resultatrapport - Bolagslexikon

Bruttovinst 2 999,00 2 999,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6230 Datakommunikation/webb -1 358,75 -1 358,75 S:a Övriga externa kostnader -1 358,75 -1 358,75 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -1 358,75 -1 358,75 Rörelseresultat före avskrivningar 1 640,25 1 640,25 Rörelseresultat efter avskrivningar 1 640,25 1 640,2 Resultatrapport Utskrivet: 21-02-09 Preliminär 20:55 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 22 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 20-01-01 - 20-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter mm Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 35 000,00 35 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 35 000,00 35 000,0 Bruttovinst 17 407,50 17 407,50 Övriga externa kostnader 5612 Förbrukningsmaterial -1 517,40 -1 517,40 6064 Factoringavgifter -20,00 -20,00 6309 Försäkringar -4 796,00 -4 796,00 S:a Övriga externa kostnader -6 333,40 -6 333,40 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -39 741,40 -39 741,40 Rörelseresultat före avskrivningar 11 074,10 11. BRUTTOVINST 12 603,25 42,2 Arbetskraft 5400 Förbr.inventarier, förbr.mtrl -10 500,00 -35,2 5500 Reparation och underhåll -728,00 -2,4 Summa arbetskraft -11 228,00 -37,6 RÖRELSENS KOSTNADER -28 485,75 -95,4 RESULTAT FÖRE AVSKR. 1 375,25 4,6 RESULTAT FÖRE SKATT 1 375,25 4,6 BERÄKNAT RESULTAT 1 375,25 4,6. Title: RESULTATRAPPORT Bruttovinst 382 608,60 197 583,00 Övriga externa kostnader 5020 Elkostnader STUGA -20 443,00 -30 000,00 5050 Lokaltillbehör STUGA -3 292,60 -1 000,00 5051 Agility - hinder mtrlinköp AGIL -14 808,00 -15 000,00 5070 Drift/UH/Rep STUGA -48 732,00 -50 000,00 5071 Installation solpaneler -166 500,00 0,00 5072 Belysning planer STUGA -12 405,00 -4.

Bruttovinst 9 460,00 -42 542,50 Övriga kostnader 5101 Övrigt -897,00 0,00 6406 Årsavgifter bank mm -3 131,00 -3 053,00 S:a Övriga kostnader -4 028,00 -3 053,00 Resultat före avskrivningar 5 432,00 -45 595,50 Resultat efter avskrivningar 5 432,00 -45 595,50 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 432,00 -45 595,5 Bruttovinst 1 042,69 1 042,69 Övriga externa kostnader 6350 Kundförluster -450,00 -450,00 6960 Bankavgifter -1 026,60 -1 026,60 6991 Övriga kostnader -1 000,00 -1 000,00 S:a Övriga externa kostnader -2 476,60 -2 476,60 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -36 083,91 -36 083,91 Rörelseresultat före avskrivningar-1 433,91 -1 433,9 Bruttovinst 44 999,75 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6850 Medlemsinformation -1 443,75 7310 Företagsförsäkringar -950,00 7690 Övr kostnader -2 600,00 7691 Mossberga vägsamfällighet -7 369,00 7692 Material underhåll -11 119,41 7694 Föreningsaktiviteter -2 047,15 7695 Gemensamhetsanläggning -15 373,69 7697 Arvoden -1 500,0 Bruttovinst 9 706,30 16 850,00 Övriga externa kostnader 5011 Hyra kontorslokaler inkl el, värme, vatten -550,00 -3 000,00 5240 Servicekontrakt -1 533,00 0,00 5420 Programvaror -288,00 0,00 5910 Annonsering -1 997,00 -3 000,00 6110 Kontorsmaterial -2 349,90 -500,00 6230 Datakommunikation -1 068,00 -1 500,00 6250 Porto -2 523,00 -2 000,0

Resultaträkning - Srf Redovisnin

Resultatrapport SPF-Markbygden, 802443-1432 (SPF) Period: 2001-2012 Senast reg verifikat: A:85, Boks:2 Utskriven: 210122 10:31 av BJ Jämförelsen med föregående år är preliminär. Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder. Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat 1901-1912 2001-2012 2001-2012 (tkr) RÖRELSENS. Bruttovinst 289 110,18 289 110,18 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -9 828,00 -9 828,00 5011 Styrelsemöten -10 156,95 -10 156,95 5013 Medlemsaktiviteter -15 883,37 -15 883,37 5014 Konferenser -937,50 -937,50 5020 El hyrd lokal -962,00 -962,00 5030 Renhållning -2 300,00 -2 300,00 5910 Annonser -76 698,25 -76 698,2 Du gör med fördel kursen hemifrån. Du lär dig att bedöma din kund eller leverantör på ett enkelt sätt genom att förstå balans- och resultaträkningen. På ett enkelt och engagerande sätt går vi igenom hur balans- och resultaträkningen är uppbyggd. Du får insikt i vad som driver ett företags kostnader, kapitalbindning och varför. Resultatrapport Utskrivet: 20-04-14 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31 Senaste vernr: A19050 Resultatenhet: Hela företaget Period: 19-01-01 - 19-12-31 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Intäkter 1 577,00 S:a Nettoomsättning 1 577,00 Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 9 150,0 Bruttovinst 9 636,54 9 636,54 Övriga externa kostnader 5020 El för belysning -4 783,47 -4 783,47 6390 Övr kostnader -1 950,00 -1 950,00 6395 Jaktkostnader -1 350,00 -1 350,00 6570 Bankkostnader -953,00 -953,00 S:a Övriga externa kostnader -9 036,47 -9 036,47 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -16 899,93 -16 899,9

Bruttovinst 995 917,82 995 917,82 Övriga externa kostnader 5010 Arrende -81 112,00 -81 112,00 5011 El och värme -31 943,55 -31 943,55 5012 Latrintömning, sophämpning -9 942,00 -9 942,00 5090 Apotek/djurvård -8 326,10 -8 326,10 5110 Foder -69 484,15 -69 484,15 5111 Veterinär/hovslagare -105 696,76 -105 696,76 5112 Fordonskostnader -13 973. Resultatrapport STF Södertörn Sida 1 av 1 Bokslut 202012 tom ver A 55 Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31 BL Administration 2020.3.104 2021-01-10 09:24 DENNA PERIODOMS% UTG SALDOOMS%ACK FÖREG ÅRJMF% Bruttovinst -186,00 41,3 1 045,00 1,0 17 056,00 6,1 x Övriga externa rörelseutgifte Resultatrapport Utskrivet: 21-01-18 Preliminär Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 36 Resultatenhet: Hela företaget Period: 20-01-01 - 20-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Återredovisning av medl.avg 31 126,00 31 126,00 S:a Nettoomsättning 31 126,00 31 126,0 Resultatrapport Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Hålliform 300,00 3115 Skid sektionen 20€540,00 3118 Vandring 4€835,00 3130 Kanot 63€120,00 3133 Skridsko 3€600,00 S:a Nettoomsättning 92€395,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Övriga intäkter 34€100,00 3920 Kommunala bidrag 5€836,5

Resultatrapport GISS Sida 1 Bokslut 201812 - Prel IB Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31 DENNA PERIOD OMS% UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR JMF% 180101-181231 =>181231 =>171231 Bruttovinst -493€500,00 100,0-493€500,00 100,0-468€950,00 105,2 Övriga externa rörelseutgifte Resultatrapport Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3044 Försäljn Buss 23€760,00 S:a Nettoomsättning 23€760,00 Övriga rörelseintäkter 3989 Övriga erhållna bidrag 10€240,00 S:a Övriga rörelseintäkter 10€240,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 34€000,00 Bruttovinst 34€000,0 Bruttovinst 13 661,30 Övriga externa kostnader 6850 Porto -941,00 7310 Företagsförsäkringar -653,00 7690 Övr kostnader -10 482,00 S:a Övriga externa kostnader -12 076,00 Personalkostnader 5310 Arvoden -1 500,00 S:a Personalkostnader -1 500,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -22 414,70 Rörelseresultat före avskrivningar 85,3 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-31 Preliminär Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31 Senaste vernr: A34 Resultatenhet: 10 Administration Period: 15-01-01 - 15-12-31 Perioden Årsbudget Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3100 Medlemsavgifter 0,00 176 000,00 3101 Aktivitetsbidrag Kom 0,00 34 000,00 3102 Statliga bidrag 0,00 44 000,0

Resultatrapport Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Försäljning 384€700,00 Bruttovinst 94€591,61 Övriga externa kostnader 6061 Advokatkostnader -139€497,00 6110 Kontorsmateriel -1€897,20 6230 Datakommunikation -582,5 RESULTATRAPPORT Patientcentrerad visualisering av patientjournal VS1703 3D-bild för effektivare vårdmöten Författare: till exempel att inte kunna läsa vårdpersonalens namnskyltar innebär att man inte vet om den man möter är läkare eller vårdbiträde Svar: Plus blir minus och tvärtom i Resultatrapport : 2011-04-27 19:02 : Om man inte är så kunnig i bokföring tycker man kanske att. Bruttovinst 153 405,00 Övriga externa kostnader Resekostnader -2€250,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror Kostnadsersättningar övrigt -3€000,00 Driftkostnader -272€461,33 Övriga rörelseintäkter Övriga erhållna bidrag 2€416,33 S:a Övriga rörelseintäkter 2 416,3 Resultatrapport Svenska ätstörningssällskapet Sida 1 av 1 Bokslut 202012 tom ver A 26 Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31 BL Administration 2021.1.104 DENNA PERIODOMS% UTG SALDOOMS%ACK FÖREG ÅRJMF% 200101-201231 =>201231 =>191231 RÖRELSEINTÄKTER Försäljning 3200 Inbetalningar Vårmöte 2019 0,00 0,0 0,00 0,0 509 060,00 0, Resultatrapport Utskrivet: 14-05-05 Preliminär Räkenskapsår: 13-05-01 - 14-04-30 Senaste vernr: 13360 Resultatenhet: 10 Administration Period: 13-05-01 - 14-04-30 Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3110 Eken cup 90 293,00 90 293,00 120 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 102 100,00 25 000,0

802420-9283 Resultatrapport Utskrivet: 20-02-12 Preliminär Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31 Senaste vernr: 96 Resultatenhet: 4202 PITEÅ Period: 19-01-01 - 19-12-31 Perioden Intäkter Fakturerade kostnader 3500 Kursavgifter 100,00 3503 ABF 400,00 S:a Fakturerade kostnader 500,00 Övriga rörelseintäkter 3910 DIS verksamhetsbidrag 1 000,0 Resultatrapport Utskrivet: 21-01-08 Preliminär Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 2063 Resultatenhet: Hela företaget Period: 20-01-01 - 20-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Återbäring Riks 110 360,00 110 360,00 3220 Övrig intäkt 3 149,00 3 149,0 Bruttovinst 215 226,00 215 226,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6415 Kostnader årsmöte -1 278,00 -1 278,00 6420 Revision -3 000,00 -3 000,00 6460 Administrationsavgift RUM -27 093,00 -27 093,00 6570 Bankkostnader -1 194,66 -1 194,66 6993 Lämnade bidrag -215 899,00 -215 899,00 S:a Övriga externa kostnader -248 464,66 -248 464,6 Bruttovinst 144 180,00 144 180,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5420 Programvaror -2 422,00 -2 422,00 6230 Datakommunikation -91 763,22 -91 763,22 6570 Bankkostnader -1 068,59 -1 068,59 S:a Övriga externa kostnader -95 253,81 -95 253,81 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -95 253,81 -95 253,8 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-31 Preliminär Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31 Senaste vernr: A661 Resultatenhet: 10 Administration Period: 14-01-01 - 14-12-31 Perioden Årsbudget Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3100 Medlemsavgifter 176 275,06 165 000,00 3101 Aktivitetsbidrag Kom 33 685,00 40 000,00 3102 Statilga bidrag 44 560.

Resultaträkningen - så beräknas företagets resulta

Balans- och resultatrapport - Visma Spc

802467-3579 Resultatrapport Utskrivet: 20-05-11 Preliminär 21:28 Räkenskapsår: 20-05-01 - 21-04-30 Senaste vernr: Resultatenhet: 10 Administration Period: 20-05-01 - 21-04-30 Period fg år Periodbudget Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag -1 050. Resultatrapport Utskrivet: 14-05-05 Preliminär Räkenskapsår: 14-05-01 - 15-04-30 Senaste vernr: Resultatenhet: 20 Herrar Period: 14-05-01 - 15-04-30 Period fg år Periodbudget Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3055 Deltagaravgifter 36 089,00 42 500,00 3210 Sponsring 6 250,00 0,00 S:a Nettoomsättning 42 339,00 42 500,00 Övriga. Resultatrapport Refrängens Samfällighetsförening Sida 1 av 1 Bokslut 202012 tom ver A 42 - Prel IB Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31 BL Administration 2021.1.100 2021-03-22 18:28 Bruttovinst 277 294,17 100,0 277 294,17 100,0 247 191,36 112,2 x Övriga externa rörelseutgifte

Så analyserar du resultaträkninge

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2021 (Cision) - Den redovisade bruttovinstmarginalen 9 minskade med tre procentenheter till 74,3% och bruttovinst-marginalen för kärnverksamheten 9 minskade med tre procentenheter under kvartalet till 74,6% Bruttovinst-13 977,64 -13 977,64 Övriga externa kostnader 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam -100,00 -100,00 6150 Trycksaker -400,00 -400,00 6230 Datakommunikation -180,00 -180,00 6570 Bankkostnader -967,50 -967,50 S:a Övriga externa kostnader -1 647,50 -1 647,50 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -104 624,14 -104 624,1 Bruttovinst 238 310,00 238 310,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -1 498,00 -1 498,00 5020 El hyrd lokal -13 047,07 -13 047,07 5193 Fastighetskötsel och förvaltning -168 666,01 -168 666,01 Resultatrapport Author: Svartskogens samfällighetsförenings styrels Bruttovinst 572 018,89 572 018,89 Övriga externa kostnader 5060 Städning och renhållning -10 963,09 -10 963,09 5070 Reparation och underhåll av lokal -502,24 -502,24 5160 Städning och renhållning -3 890,48 -3 890,48 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar -32 903,20 -32 903,2

Vad betyder netto och brutto? - Samuelssons Rappor

Ändra balans- och resultatrapport - Visma Spc

 1. är 11:28 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 199 Resultatenhet: Hela företaget Period: 20-01-01 - 20-12-31 Perioden Period fg år Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3120 Museet bokförsäljning 1 688,00 2 029,00 3130 Lotteri 0,00 3 483,00 3140 Specialarrangemang 5 100,00 57 225,0
 2. Bruttovinst 237 480,00 237 480,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -1 498,00 -1 498,00 5020 El hyrd lokal -13 415,47 -13 415,47 5193 Fastighetskötsel och förvaltning -75 748,20 -75 748,20 6230 Datakommunikation -28 210,00 -28 210,00 Resultatrapport 2019 Author
 3. Resultatrapport Perioden Perioden Budget / Budget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter 174€840,00 100,5% 174€000,00 S:a Nettoomsättning 174€840,00 100,5% 174€000,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 174€840,00 100,5% 174€000,00 Bruttovinst 174€840,00 100,5% 174€000,0
 4. är Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 21 Resultatenhet: Hela företaget Period: 20-01-01 - 20-12-31 Bruttovinst 19 850,00 19 850,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6570 Bankkostnader -250,00 -250,00 S:.

Resultatrapport Sida 1 ( av 1) %25c6%28/($//,$16 SEK Namn jan 2015 - dec 2015 1HWWRRPVlWWQLQJ 500 122 gYULJDU|UHOVHLQWlNWHU 64 971 5|UHOVHQVLQWlNWHU 565 09 Bruttovinst 2 709 720,00 2 766 471,57 3 079 650,00 Övriga externa kostnader 6410 Förbrukningsmaterial -5 612,68 -3 595,00 -2 000,00 6411 Lokalkostnader, Hyra -142 168,00 -142 168,00 -143 000,00 6413 Företagsförsäkring -5 069,00 -4 989,00 -5 000,00 6510 Administration löner och bokföring AS -6 690,00 -7 995,00 -5 000,00 6516 Trycksaker

Resultatrapport Sid 1 (av 1) Celiakiföreningen Jönköping (07367960) Utskrifts-ID: 011 Period: 2001-2012 Senast reg verifikat: A:24, Avsl:1 Utskriven: 210211 13:35 av EF Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder Resultatrapport Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3030 Släp Sala 300,00 3031 Släp Heby 2€400 a Övriga rörelseintäkter 69€102,50 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 79€112,50 Bruttovinst 79€112,50 Övriga externa kostnader 5730 Kostnader släp Sala -2€573,00 5731 Kostnader Släp. Resultatrapport Utskrivet: 18-02-12 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 Senaste vernr: A136 Resultatenhet: Hela företaget Period: 17-01-01 - 17-12-31 Perioden Tot fg år Årsbudget Period/årsbudg Rörelsens intäkter 3010 Batteriförsäljning 1 730,00 6 380,00 6 000,00 28,8 % 3921 Medlemsbidrag från HRF 20 635,00 18 040,00 18 000,00 114,6 Resultatrapport Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3020 Bidrag Fas3 56€700,00 3044 Försäljn Buss 19€491,00 Bruttovinst 267€901,00 Övriga externa kostnader 5611 Drivmedel för buss -2€315,00 5612 Försäkring/skatt personbilar -17€762,0 802440-0668 Resultatrapport Utskrivet: 21-02-08 Preliminär 11:58 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: A53 Resultatenhet: Hela företaget Period: 20-01-01 - 20-12-31 Perioden Tot fg år Årsbudget Period/årsbudg Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3110 Intäkter Tävling 3 730,00 16 750,00 27 500,00 13,6

Nyckeltal - ditt eget larmsyste

Resultatrapport Utskrivet: 16-08-22 Preliminär Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30 Senaste vernr: 29 Resultatenhet: Hela företaget Period: 15-07-01 - 16-06-30 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3510 Medlemsavgifter 76 640,00 76 640,00 S:a Nettomsättning 76 640,00 76 640,0 Nettovinst - definition. En nettovinst är den totala vinst (även kallad inkomst) som ett företag fått och som anges i företagets resultatrapport. Den kallas ibland för ett slutresultat och utgör grunden för flera viktiga indikatorer som vinst per aktie. Eftersom nettovinsten utgör ett slutresultat är den ett viktigt värde i.

Nettovinst, vad är det? - Förklaring och definition av

Rapporter - Fortnox Användarstö

Resultatrapport Utskrivet: 18-12-13 Preliminär Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31 Senaste vernr: 17 Resultatenhet: Hela företaget Period: 18-01-01 - 18-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Aktiverat arbete för egen räkning 3810 Medlemsavgifter 18 920,00 18 920,0 802008-2445 Resultatrapport Utskrivet: 20-03-16 Preliminär 16:38 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31 Senaste vernr: D101 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 19-01-01 - 19-12-31 Perioden Tot fg år Årsbudget Period/årsbudg Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3565 Försäljning material + tjänster 1 998,00 1 479,00 0,00 0,0 716420-5895 Resultatrapport Utskrivet: 19-03-04 Preliminär 21:53 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31 Senaste vernr: A88 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 18-01-01 - 18-12-31 Ackumulerat Årsbudget Ack/årsbudg Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3680 Öresutjämning 2,00 0,00 0,0 % S:a Nettoomsättning 2,00 0,00 0,0 % Övriga. Resultatrapport Utskrivet: 18-07-29 Preliminär Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 Senaste vernr: 144 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 17-01-01 - 17-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Övriga rörelseintäkter 3901 Autogiro 381 137,50 381 137,50 3906 Gåva 53 206,91 53 206,91 3909 Bössa APN 1 821,00 1.

Resultatrapport exempel - i vår kostnadsfria onlinekurs

Resultatrapport - laget

Bruttovinst 83 873,00 83 873,00 58 000,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -11 400,00 -11 400,00 -21 000,00 5410 Förbrukningsinventarier -447,00 -447,00 -13 000,00 5420 Programvaror -774,00 -774,00 -1 000,00 5510 Underhåll utrustning 0,00 0,00 -1 000,00 5930 Marknadsföring -23 872,00 -23 872,00 -20 000,00 5940 Give Aways 0,00 0,00 -2. Resultatrapport Utskrivet: 15-01-31 Preliminär Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31 Senaste vernr: 83 Resultatenhet: Hela företaget Period: 14-01-01 - 14-12-31 Ackumulerat Period fg år Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Intäkter DM Cup 28 800,00 29 750,00 0,0 Resultatrapport Utskrivet: 20-11-30 Räkenskapsår: 19-07-01 - 20-06-30 Senaste vernr: 60 Resultatenhet: Hela företaget Period: 19-07-01 - 20-06-30 Perioden Ackumulerat Årsbudget Ack/årsbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Bingolotter 6 903,00 6 903,00 7 500,00 92,0 Resultatrapport 2019 Centerpartiet Västerbotten Konto Namn Resultat 2018 Budget 2019 Resultat 2019 3011 Landstingsbidrag 771 780,00 1 029 000,00 1 057 840,00 3120 Serviceavgifter förtroendevald 69 741,00 70 000,00 69 711,00 3230 Div övriga intäkter 10 0 0 3240 Kampanjbidrag RO 100 000,00 20 000,00 20 000,0

 • Veckans krypto.
 • Snygga vita blusar dam.
 • Ethereum value.
 • Boj Exchange Rate today.
 • How to sell Bitcoin NZ.
 • Gamla svenska bryggerier.
 • Omsättningsskatt 1960.
 • Kriminella gäng Stockholm Flashback 2020.
 • Folkhögskola dans Göteborg.
 • Hyra husvagn Kiruna.
 • Islamische Kryptowährung.
 • Företagsekonomi 100 upplaga 19.
 • Virtual CPA.
 • Genesis G80 2021 купить.
 • Breaking Italy podcast.
 • SYM e bonus 110 e3.
 • Difference between asset beta and equity beta.
 • Borås Djurpark karta.
 • Cask trade companies house.
 • Nordea Finans bankgironummer.
 • Nelly logga in.
 • Horeca te koop Geldrop.
 • Bitcoin für Anfänger erklärt.
 • Bröllopsklänning designer.
 • Hur nära tomtgräns får man bygga attefallshus.
 • Waterair zwembad plaatsen.
 • Comdirect REITs Sparplan.
 • Discord Linux Mint.
 • EOS crypto lawsuit.
 • J.P. Morgan Software Engineer salary Delaware.
 • COVER Protocol Binance.
 • Xbox kaart 25 euro.
 • Skapa Steam konto.
 • 3090 TUF waterblock.
 • Most googled 2019.
 • Kromme rug ziekte.
 • Betway legit.
 • Vattenfilter humus pris.
 • Ellevio installatör logga in.
 • Broker immobilier d'entreprise.
 • Financial services policies.