Home

IDD richtlijn

Insurance Distribution Directive (IDD) De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) is een Europese richtlijn. De IDD bevat normen over de distributie van verzekeringen, denk daarbij aan normen op gebied van transparantie en productontwikkelingsproces. Marktpartijen moeten sinds 1 oktober 2018 aan de regelgeving voldoen De IDD-richtlijn is in Belgisch recht omgezet door de wet van 6 december 2018, die op 18 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, via de wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. De IDD-richtlijn behandelt diverse materies inzake verzekerings- en herverzekeringsdistributie is, en die activiteiten in de hele Unie plaatsvinden, dient deze. nieuwe richtlijn te worden gegrond op artikel 53, lid 1, en artikel 62 van het Verdrag betreffende de werking van de. Europese Unie (VWEU) FSMA-brochures: IDD-richtlijn en het belang van klanten-focus By Stijn Van Looy In Blog Posted 19 april 2021 0 Comment(s) In een voor onze sector buitengewoon heldere taal beschrijft de FSMA in 2 nieuwe brochures de gedragsregels en informatievereisten die verzekeringsondernemingen en tussenpersonen moeten toepassen IDD - Wetgevingsproces. De implementatie van de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) verloopt in fases. De richtlijn met de hoofdnormen is in januari 2016 gepubliceerd. De Europese Commissie heeft drie onderwerpen daarvan uitgewerkt in Uitvoeringsverordeningen. Deze onderwerpen zijn

Insurance Distribution Directive (IDD

IDD (Insurance Distribution Directive) is een Europese richtlijn die regels bevat over de distributie van verzekeringen. Het doel van de IDD is er voor zorgen dat iedereen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken is, dezelfde regels volgt. De IDD richtlijn is in Belgisch recht omgezet door de wet van 6 december 2018 De wet van 6 december 2018 (de IDD-wet) heeft de zogenaamde IDD Richtlijn (Richtlijn 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie) omgezet in België. Deze praktische checklist heeft als doel om de voornaamste impact van de nieuwe regels te schetsen. Download IDD-Richtlijn: Art 25 lid 2 IDD -Gedelegeerde verordening IDD 3. Gedelegeerde verordening IDD d.d. 21 september 2017 4. Artikel 32e Bgfo 5. EIOPA Technical Advice 1 februari 2017 Bron: implementatiebesluit Bgfo 8. VCO Symposium Product governance 4 oktober 2018 Aanbieders 6 verplichtingen voor aanbieders: 1 Het werk van de verzekeringsmakelaar zal door de IDD-richtlijn niet fundamenteel wijzigen, zegt Marc Gouden van Philippe & Partners. 'Makelaars zullen ondanks het behoud van de retrocessies wèl meer transparantie aan de dag moeten leggen en de belangen van cliënten laten primeren.

IDD (5): code inducements. 24-06-2019. De wet van 6 december 2018 tot omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht belastte de sector ermee om in onderling overleg een gedragscode inzake inducements uit te werken Die gedragscode werd nu herzien omdat de gedragsregels op verschillende vlakken gewijzigd zijn door de omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht en de afschaffing van de koninklijke besluiten van AssurMiFID Algemeen gaat de IDD-Richtlijn uit van het beginsel dat alle personen die rechtstreeks betrokken zijn met de distributiewerkzaam-heden, moeten beschikken over de nodige beroeennis en vakbe-kwaamheid alvorens toegang te krijgen tot het beroep. De vereiste beroeennis en vakbekwaamheid moet aangetoond worden door volgende personen De gedragsregels inzake de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, inzonderheid de AssurMiFID-gedragsregels, inclusief de vastgestelde bepalingen bij de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97, de zogenaamde IDD-richtlijn (beheer van belangenconflicten, verplichte informatieverstrekking aan cliënten, zorgplicht, voordelen (inducements), regels inzake. Met de implementatie van de IDD-richtlijn is ook de vrijstellingsregeling Wft aangepast. Hierdoor worden bepaalde bemiddelaars die tot nog toe waren vrijgesteld van AFM-vergunning en Wft-eisen alsnog vergunning plichtig. Verplicht informatiedocument. De IDD introduceert tevens het Insurance Product Information Document (IPID)

Idd Fsm

 1. Sinds de inwerkingtreding van de Europese IDD-richtlijn (Insurance Distribution Directive) in oktober 2018 genieten cliënten die gebruik maken van verzekeringsproducten over een gelijk recht op precontractuele informatie, verhoogde transparantie en degelijk opgeleide contactpersonen in de hele Europese Unie
 2. Financieel Recht. Glorieus Law heeft een bijzondere expertise in alle problematieken rond beleggingen en de implementatie van MIFID II - richtlijn en de IDD - richtlijn en heeft al verschillende dossiers gevoerd voor en tegen de banksector. Zij heeft een bijzondere kennis van de werking van de banksector
 3. Gedragsregels geregelde bijscholing. De wet van 6 december 2019 tot omzetting van de Richtlijn betreffende de Verzekeringsdistributie, de zogenaamde IDD-richtlijn, brengt ook wijzigingen met zich mee voor de bijscholingsverplichting van de verzekeringsmakelaars. Zo werd de materie rond kennisvereisten en bijscholing uitgewerkt via een koninklijk.
 4. de IDD-richtlijn ook aanvullende vereisten voor de verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (de zogenaamde IBIP's 1, die een subcategorie van de PRIIP's2 zijn). Deze regels zijn opgenomen in hoofdstuk VI van de IDD-richtlijn. De IDD-richtlijn is een herschikking van Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raa
 5. Omzetting van de IDD-richtlijn in Belgische wetgeving Vanaf 1 januari 2019 wordt de Insurance Distribution Directive (IDD) van kracht in ons land. Philippe Severi: De impact op Belgische verzekeraars en tussenpersonen is vrij klein, omdat in ons land enkele jaren geleden al de AssurMifid-regelgeving geïmplementeerd werd
 6. ister van Economie en Consumenten organiseert de FSMA een consultatie om te peilen naar de mening van de verschillende actoren binnen de verzekeringssector en van andere belangstellende partijen over een voorontwerp tot omzetting van de hoofdstukken V en VI van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, de zogenaamde IDD-richtlijn
 7. 1 De impact van nieuwe Europese richtlijn Insurance Distribution Directive (IDD) op de Nederlandse verzekeringsmarkt Wijziging van de Wft ter implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie Aandachtspunten voor verzekeraars (update 27 februari 2018) B u s i n e s s t r a n s f o r m a t i e i n d e f i n a n c i ë l e s e c t o r 0. 2 Inleiding Per 23 februari 2018 is de nieuwe.

De IDD-richtlijn (Insurance Distribution Directive) is een Europese richtlijn die in Belgische wetgeving is omgezet door de wet van 6 december 2018. Het wijzigt enkele regels van de vroegere ASSURMIFID De IDD-richtlijn gaat uit van het beginsel dat alle personen die rechtstreeks zijn betrokken bij distributiewerkzaamheden moeten beschikken over de nodige beroeennis en vakbekwaamheid alvorens toegang te krijgen tot het beroep. KB KENNISVEREISTEN Een nieuwe Europese richtlijn over de distributie van verzekeringen is op 1 oktober 2018 ingegaan. Sindsdien moeten marktpartijen voldoen aan de Insurance Distribution Directive (IDD). Eén van de gevolgen van de IDD-richtlijn is invoering van het IPID (de opvolger van de Verzekeringskaart). Dat onderwerp behandelen we in een apart artikel

(ii) als klant in de zin van de IDD-richtlijn (2016/97/EU) kan worden aangemerkt, maar uitsluitend voor zover deze klant niet kwalificeert als professionele cliënt zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 1 onder (10) van de MiFID II-richtlijn; o Grégory Demal: De IDD-richtlijn heeft de regeling voor de bijscholing van verzekeringstussenpersonen grondig gewijzigd. Vroeger moesten de verzekeringstussenpersonen dertig opleidingspunten behalen in een periode van drie jaar

De IDD-richtlijn zou in Belgische wetgeving worden gegoten tegen 1 oktober 2018. Maar de definitieve wet is er momenteel nog niet en wij willen niet langer wachten om u nu al te informeren. Dit zijn de aandachtspunten in de IDD-richtlijn: De wensen en behoeften.. De IDD-richtlijn heeft met ingang van 1 januari 2020 de regeling voor de bijscholing van de verzekeringstussenpersonen gewijzigd Zo is de duur van de bijscholingsperiodes veranderd met name 1 jaar in plaats van 3 jaar zoals voorheen 13/03/2019 - Nieuwsbrief: De IDD-richtlijn voert de nieuwe categorie van nevenverzekeringstussenpersoon in 28/02/2019 - Nieuwsbrief: De IDD-Richtlijn: Wat verandert er aan de beroepsuitoefeningsvoorwaarden voor verzekeringstussenpersonen? 2018. 14/08/2018 - Newsflash: Jaarlijkse bijdrage in de werkingskostenvan de FSM

Conform aan de IDD-richtlijn, stelt YUZZU alles in het werk om haar producten en diensten op een eerlijke, rechtvaardige en professionele manier te commercialiseren, in het belang van haar klanten. Daarom streeft de maatschappij ernaar belangenconflicten te vermijden, en meer specifiek conflicte

Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de

Door de omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht kwam er een grondige hervorming van het systeem omtrent de vereiste beroeennis voor de toegang tot het beroep van verzekeringstussenpersoon. Volgens Mededeling FSMA_2019_14 over de 'overgangsperiode voor het nieuwe examensysteem i Interesse? Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken Invloed van de IDD richtlijn. Opmerking. Deze opleiding gaat door via Zoom. Programma Over de spreker Luc Devlamynck Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van.

Nieuwsbrief tussenpersonen Maart 2019 In deze Nieuwsbrief DE IDD-RICHTLIJN: WAT VERANDERT ER AAN DE CABRIO ONLINE APPLICATIE VOOR VERZEKERINGS- TUSSENPERSONEN? DEZE NIEUWSBRIEF De wet van 6 december 201 De teksten uit de algemene voorwaarden worden in detail besproken. De verschilpunten worden benadrukt. De tussenpersoon wordt gewezen op het belang van een aantal vragen bij de opmaak van het voorstel. Ideale manier voor toepassing van de product governance uit de IDD richtlijn van 2018. Verzekerde personen en derden; crossed liabilit Europese IDD-richtlijn nadert deadline. Volgens de AFM zijn verzekeraars over het algemeen goed voorbereid op de nieuwe Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD) die op 1 oktober 2018 in werking treedt Sinds de inwerkingtreding van de Europese IDD-richtlijn (Insurance Distribution Directive) in oktober 2018 genieten cliënten die gebruik maken van verzekeringsproducten over een gelijk recht op precontractuele informatie, verhoogde transparantie en degelijk opgeleide contactpersonen in de hele Europese Unie

FSMA-brochures: IDD-richtlijn en het belang van klanten

Nieuwe Europese regels maken tak 23-fondsen wel transparanter. Net als bij gewone fondsen moeten ook tak 23-fondsen een informatiedocument ter beschikking stellen. Bovendien legt de zogenoemde IDD-richtlijn strikte regels op over beleggingsadvies om de belangen van de klanten beter te behartigen De Ombudsman juicht dan ook toe dat de Belgische wet tot omzetting van de IDD-richtlijn verduidelijkingen bevat met betrekking tot koppelverkoop en belangenconflicten. Er valt nog af te wachten of de toepassing van deze reglementering het mogelijk zal maken om dit beter te kaderen Oproep: IDD-richtlijn voert categorie 'Nevenverzekeringstussenpersoon' in. Welke impact op uw bedrijf? woensdag 7 oktober 2020. De Europese verzekeringsrichtlijn 2016/97, beter bekend als de IDD-richtlijn (verzekeringsdistributie),. 5 Samenvatting Het onderwerp van deze masterproef heeft betrekking op de 'gedragsregels in het verzekeringsrecht'. Deze vloeien voort uit een plichtenleer en zijn regels die voorschrijven hoe men zich acht te gedragen FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C − 2020/16465] 22 DECEMBER 2020. — Koninklijk besluit tot uitvoering, voor wa

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wettelijke aansprakelijkheid kernenergie 2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en tot bepaling van de datum bedoeld in artikel 23, vierde lid, van de wet van 22 juli. IDD Met de invoering van de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) gaan Europese normen over de distributie van verzekeringen gelden. Ze gaan onder andere over transparantie en productontwikkeling. Het doel van IDD is: het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen; een betere bescherming van de consument; het bevorderen van één Europese markt Mededeling 2021/A/02 26 maart 2021 Bijscholingen voor PCP, VVD en effectieve leiders met een de facto verantwoordelijkheid over de activiteit van verzekeringsdistributie - voorlopige informatie 1 Omzetting van de IDD-richtlijn in Belgische wetgeving. Vanaf 1 januari 2019 wordt de Insurance Distribution Directive (IDD) van kracht in ons land. Philippe Severi: De impact op Belgische verzekeraars en tussenpersonen is vrij klein, omdat in ons land enkele jaren geleden al de AssurMifid-regelgeving geïmplementeerd werd Tijdens dit seminarie zal professor Van Daele u een algemeen overzicht van de diverse levensverzekeringsproducten evenals van de beleggings- en fiscale problematieken geven. Hij belicht tevens de praktische toepassingen en de actuele houding van de fiscus. Volgende aspecten komen daarbij aan bod: BEGRIPSOMSCHRIJVING Onderscheid tussen de diverse takken Tak 21: spaarverzekering Tak 23.

Wetgevingsproces Insurance Distribution Directive (IDD

 1. Als u via een tak23-verzekering geld investeert in een fonds, kan de verzekeraar beletten dat u uitstapt. Als dat fonds uw premies heeft geïnvesteerd in niet gebruikelijke activa zoals tropisch hardhout, kan u dat zuur opbreken
 2. De IDD-richtlijn is in Belgisch recht omgezet door de wet van 6 december 2018, die op 18 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd (bron: FSMA). Vernieuwde Tijdelijke Reisverzekeringen. TM: De IDD-richtlijn zorgt voor een wijziging in de productstructuur van Allianz Global Assistance
 3. utes
 4. Volgende aspecten komen daarbij aan bod: BEGRIPSOMSCHRIJVING Onderscheid tussen de diverse takken Tak 21: spaarverzekering Tak 23: beleggingsverzekering/fonds dédié Tak 26: kapitalisatiecontract Tak 44 - polis Wettelijk kader: De FSMA, de Wet van 24 april 2014 en de IDD-richtlijn PRAKTISCHE- en BELEGGINGSOVERWEGINGEN Wat gebeurt er met uw geld
 5. De Europese IDD richtlijn vereist dat verzekeringen in principe worden verkocht binnen de doelgroep die de verzekeraar voor het product heeft vastgesteld. Onze doelgroepomschrijvingen vindt u hieronder: Doelgroepomschrijvingen particulier; Doelgroepomschrijvingen zakelij

IDD - In je dagelijkse werkzaamhede

Nevenverzekeringstussenpersonen - Verplichte inschrijving bij de FSM Nieuws Branche bemiddelaars Distributie IDD Richtlijn verzekeringsdistributie. Eerste publicatie door Paul de Kuyper Eerste publicatie 7 sep 2018 Laatst gewijzigd 7 sep 2018 0 Reacties 981x gelezen. Snel verder lezen? Maak eenvoudig een profiel aan en: Je kunt elke maand 3 artikelen gratis lezen Hoewel de contouren van de Europese IDD-richtlijn al langere tijd bekend waren, was het nog de vraag in hoeverre Nederland daar een zwaardere invulling aan zou geven dan in EU-verband overeengekomen. Wij waren daar geen voorstander van; iets waar we in gesprekken met politici, ministerie en toezichthouder continu op gehamerd hebben • IDD richtlijn: plicht tot opstellen van IPID - voor aanbieders van schadeverzekeringen - ook voor adviseurs/bemiddelaars die een schadeverzekering samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen • Uitvoeringsverordening dd. 11 augustus 2017 inzake de gestandaardiseerde presentatievorm van he

Verzekeringsdistributie : wet van 6 december 2018

Maandagavond dook ook tv-programma Radar op de verzekeringen die opslagbedrijf Shurgard aanbiedt aan haar klanten. Is het product en vooral de dienstverlening nu wel of niet volgens de regels Het departement bank- en financieel recht heeft een stevige reputatie verworven op het vlak van bank- en financiewezen, niet alleen dankzij de opgebouwde expertise, maar ook dankzij haar flexibiliteit, haar beschikbaarheid en haar pragmatische aanpak van de dossiers die het toegewezen krijgt Nieuws. De meerwaarde van dossieraudits. Een goed en reproduceerbaar adviesdossier afleveren blijft voor veel adviseurs lastig. Adviseurs blijven nog altijd veel moeite hebben om op een goede klantspecifieke wijze te motiveren waarom ze tot een bepaald advies zijn gekomen Examen Reiswerk Verzekeringen. Voor het bemiddelen in en het verkopen van verzekeringen is deskundigheid vereist. Dit is verplicht en staat onder meer omschreven in de Wet Financieel Toezicht. Om vrijgesteld te blijven van verplichte assurantie-opleidingen en diploma's kun je via Reiswerk deelnemen aan het examen Reiswerk Verzekeringen

Ideale voorbereiding op de product governance van de nieuwe IDD richtlijn; Een uitgebreide checklist en uitgebreid voorstel wordt in detail besproken; De opleiding heeft betrekking op: de technische kennis m.b.t. de geldende wetgeving en m.b.t. bedrijfsbeheer overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, a, b, c en e en B van de wet van 27.03.9 De Insurance Distribution Directive (IDD)-richtlijn is per 1 oktober 2018 in werking getreden. Dat heeft onder meer gevolgen voor de adviespraktijk van de adviseur Schadeverzekeringen TITEL II. — Wijzigingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Art. 3. In artikel 91, § 2, 2°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016, worde myFaro n'assure pas seulement un « aperçu » global du patrimoine familial, mais offre aussi une « vision » sur ce patrimoine. Grâce aux analyses automatiques, les risques qui sont liés aux moments les plus importants de la vie de famille, tels que l'invalidité, le décès et la pension, sont exposés Lees meer over het beleid belangenconflictbeheer en klachten. 1. Inleiding. De Belgische wet van 30 juli 2013 voert de Europese MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) reglementering in. Deze wet is op 6/12/2018 gewijzigd, conform de IDD richtlijn van Europa (Insurance distribution directive)

De IDD-richtlijn ziet er bovendien op toe dat belangen van de klant beter behartigd worden. Al deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat bancaire fondsen en TAK23-fondsen dichter bij elkaar komen te staan. Er blijven echter nog een aantal verschillen ***De Franse versie is hieronder beschikbaar*** 1 oktober 2020: einde van de overgangsmaatregel met betrekking tot het nieuwe statuut van de verzekeringssubagent Het statuut van de verzekeringssubagent onderging in België een belangrijke wijziging toen de IDD-richtlijn werd omgezet door de wet van 6 december 2018 (Belgisch Staatsblad 18 december 2018 - inwerkingtreding op 28 december [ Omzetting IDD-Richtlijn 4.1.5. Omzetting Portability-Richtlijn 4.1.6. UBO-register (UBO = Ultimate Beneficial Owner) 4.1.7. GDPR: Verplichting tot aanstelling van een Data Protection Officer (DPO) 4.1.8. GDPR: omzetting verordening. NAVIGATIE 3 4.1.9. Wet Vrij Aanvullend Pensioen Werknemer De IDD-richtlijn bevat verschillende luiken. Zo regelt zij het statuut van de verzekeringstussenpersonen en legt ze hen vereisten op inzake kennis, vakbekwaam-heid en betrouwbaarheid van de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de distributiewerkzaam-heden Per 1 oktober 2018 is de IDD (Richtlijn Insurance Distributie) ingegaan. Deze Europese richtlijn bevat normen over de distributie van verzekeringen, onder meer over transparantie. Het doel van de IDD is het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn,.

Bijlage 1 - Blz. 2/2 NBB_2018_19 - 18 mei 2018 In de huidige stand van de reglementering zijn de met betrekking tot de compliancefunctie geldende gedrags- en integriteitsregels in de verzekeringssector de hierboven opgesomde regels, met die De zogenaamde IDD-richtlijn werd met de wet van 6 december 2018 omgezet in Belgische wetten en is sinds 28 december 2018 van toepassing. Kom te weten wat dit betekent voor u als tussenpersoon in verzekeringen OpenC, een rekencentrum voor de verzekeringsbedrijfstak, presenteert naar eigen zeggen als eerste een Informatiedocument zo inzake de nieuwe Europese Richtlijn (IDD genaamd) die begin 2019 van kracht wordt.Het uitvoeringsbesluit maakt deel uit van de nieuwe Richtlijn (IDD genaamd) die voor de hele verzekeringsbedrijfstak in Europa van kracht wordt op 23 februari 2019 Europeesche Verzekeringen voert de komende weken wijzigingen door. Stop verkoop Schade Logies VerblijvenVanaf 1 maart 2019 stoppen wij met de verkoop van onze Schade Logies Verblijven-verzekering. Het is een verzekering die vrijwel uitsluitend wordt afgesloten in combinatie met de boeking van een vakantieverblijf. Deze gekoppelde verkoop is onder de nieuwe IDD-richtlijn niet langer mogelijk Agenda: Lunch & Learn - Distributie van verzekeringen: de nieuwe Europese IDD richtlijn en consultatie voor een herziening van de Wft? 10-01-2017 | Agenda , Robin van Beem , Verzekeringsrecht Tijdens deze L&L gaan mrs

Agenda: Lunch & Learn - Distributie van verzekeringen: de nieuwe Europese IDD richtlijn en consultatie voor een herziening van de Wft? 10-01-2017 | Agenda, Robin van Beem, Verzekeringsrecht. Tijdens deze L&L gaan mrs U kan hierin informatie vinden over de volgende onderwerpen : IDD-richtlijn: Wat verandert er aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van verzekeringstussenpersoon? - PRIIP's - Aanbevelingen van de ESA's - Brussel keurt het PEPP-akkoord goed Lire la suite . Actu'Air N°17. Beleid belangenconflictbeheer en klachtenbeheer 1. Inleiding. De Belgische wet van 30 juli 2013 voert de Europese MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) reglementering in. Deze wet is op 6/12/2018 gewijzigd, conform de IDD richtlijn van Europa (Insurance distribution directive)

takenverdeling maatschappij/makelaar - Vrijuit 4 - 2020

IDD en de tweede pensioenpijler - CommYounit

Ondermeer de nieuwe IDD richtlijn en het stanpunt van FORWARD hieromtrent worden besproken. Dit is een open vergadering, u mag gasten uitnodigen. Onze webinar is gratis voor alle deelnemers. Inschrijving voor deze online webinar is mogelijk tot uiterlijk maandag 26 januari 2020 via onze gebruikelijke website Bekijk het profiel van Cees de Jong op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Cees heeft 22 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Cees en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien De bepalingen van dit Deel zijn ook van toepassing met betrekking tot de ter uitvoering van de IDD-richtlijn vastgestelde gedelegeerde handelingen. . Art. En outre, l'habilitation peut également être demandée en exécution de traités que la Belgique a conclus avec d'autres pays ou des institutions internationales ou supranationales

Adfiz maakt adviseurs in zes stappen IDD-proof - am:we

Title and navigation; februari 2021: m d w d v z z; 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24. Wetsontwerp tot omzetting van de IDD richtlijn. Wat is er van toepassing op IBP's? Lees meer... 4 januari 2019. Reporting FiMiS (Financial Institutions and Markets Information System) - FSMA Mededeling over de jaarrekeningen, statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 201

vraagt de Commissie zich te beraden op omnibuswetgeving om van de huidige lappendeken op basis van verschillende regelingen, zoals de MiFID-richtlijn, de IDD-richtlijn, de AIFM-richtlijn, enz., over te stappen op een robuust en coherent kader voor transparantie voor consumenten, met inbegrip van convergentie tussen de lidstaten op het gebied van toezicht, en onnodige complexiteit voor. Omzetting van de IDD-richtlijn in het Belgisch recht: en de impact op aanvullende pensioenen - Toepassingsgebied van de richtlijn: Verzekeringsmaatschappijen en/of pensioenfondsen? - Minimale harmonisatie en omzetting in het Belgisch recht Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving? - Wat voorziet de richtlijn betreffende d En dat is een grote witte vlek! Zowel in het meest recente DNB-rapport 'Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector' als in de Europese IDD-richtlijn wordt nauwelijks aandacht gegeven aan het op peil houden van lopende verzekeringen • De naleving van de Belgische wetgeving die voortvloeit uit de omzetting van de «IDD-richtlijn» blijft complex. Veel zaken moeten worden aangepast. • Deze dag is ontworpen om u het laatste nieuws te leveren en u te helpen de beste praktijken na te leven en toe te passen. HO

Er komt op korte termijn geen provisietransparantie bij de verkoop van schadeverzekeringen door intermediairs. Dat valt op te maken uit een brief van Minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. De Minister gaat niet mee in het pleidooi van de AFM en het Verbond van Verzekeraars om al bij de introductie van de IDD-richtlijn deze transparantie in te voeren Op 4 oktober 2018 werd bij de Kamer een wetsontwerp ingediend tot omzetting van Europese Richtlijn 2016/97 van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie, de zogenaamde IDD- richtlijn AFM, blijf bij je leest 16 december 2018; 0 reacties ; CFD roept het kabinet nog maar eens op om de toezichthouder uitsluitend haar toezichtrol te laten vervullen en geen rol toe te bedelen in wetgevende trajecten Tekst Inhoudstafel Begin; DEEL 1. - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Art. 2.Deze wet betreft een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

De IDD-richtlijn is in Belgisch recht omgezet door de wet van 6 december 2018, die op 18 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, via de wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Allereerst bevat zij de informatievereisten en de gedragsregels die van toepassing zijn op alle verzekeringsdistributeur dat is opgezet door de IDD-richtlijn 2. Het gaat om activiteiten die normaliter de kernactiviteit van een verzekeringsonderneming uitmaken (analyse en acceptatie van risico's, bepalen van de tarificatie, schadebeheer, ). Het delegeren van de onderschrij-vingsactiviteit is een verregaande outsourcing die to Nieuwe regels verzekeringsdistributie ingevolge omzetting IDD-Richtlijn. 7 KORT • Definitief CBN-advies over duolegaat • Erratum - Openbaarmakingskosten jaarrekeningen 2019 : vrij van BTW. Roularta Media Group NV. Nieuwsbrief; Jongste nummer; Inhoud vorige edities; Jaarregisters vanaf 2002; Jaarregisters 1994-2001 ; Over Balans — Omzetting van de IDD Richtlijn (Insurance Distribution Directive) — Transposition de la Directive IDD (Insurance Distribution Directive) Dankzij de Richtlijn zullen verzekeringnemers beter worden beschermd, klanten beter worden geïnformeerd, en zullen voor verzekeringsdistributeurs verbeterde gedragsregels gelden Bekijk het profiel van R.M. Mous op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. R.M. heeft 13 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van R.M. en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

 • SCA personal.
 • Spela biljard Uppsala.
 • Så sparar 00 talisterna.
 • Tipsa Ekot Sveriges Radio.
 • Rose Gold Coin Necklace.
 • Biologisk rening av vatten.
 • Highest football player weekly wage.
 • Snygga vita blusar dam.
 • Excel VBA på svenska.
 • Keychron K1 Sverige.
 • Tulli Intrastat.
 • 30 florins to dollars.
 • Wie lange dauert es einen Bitcoin zu verkaufen.
 • IBUY Morningstar.
 • GAN gobeläng Lunds universitetsbibliotek.
 • 24 sånger webbkryss.
 • Theta Edge Node earnings.
 • Cheap Energy AB Flashback.
 • Razer headset Kraken.
 • How to quit Amazon Prime.
 • Systembolaget rött vin.
 • Disney Cruise Line Jobs Mumbai.
 • 100kw Motor.
 • Download Coinmama app for Android.
 • Dell EMC Pune salary.
 • Eol gud.
 • Nationella patientenkäten 2021.
 • Anskaffningsvärde fastighet schablon.
 • Jula Vattentunna.
 • Guadeloupe väder.
 • Aktie strategi.
 • Environmental impact of hydropower project.
 • Avskrivning Visma Administration.
 • Cash App vs Robinhood stocks.
 • Virtual memory full.
 • Python quant trading.
 • Online jobs for students Philippines 2020.
 • Swifty age.
 • XEM price in INR live.
 • Omnigroup.
 • Flashback tv profil arlanda.